Tepelnoizolačné požiadavky

Základnou požiadavkou na šikmú strešnú konštrukciu z hľadiska tepelnej techniky je súčiniteľ prestupu tepla UN [W/(m2.K)].

Príklad zateplenia šikmej strechy v súvislosti s normovými kritériami


Šikmé strechy

Hrúbka izolácie

Pri výbere tepelnej izolácie je dôležité si uvedomiť, že izolácie s nižšou deklarovanou lambdou (súčiniteľ tepelnej vodivosti, ≤0,037) majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Do konštrukcie šikmej strechy v porovnaní so štandardnými výrobkami (≥ 0,037) je ich možné použiť v celkovej menšej hrúbke. Samozrejme, pokiaľ sa celková hrúbka odvíja tak, ako vo väčšine prípadov, od prierezov drevených prvkov, tak izolácie s lepšími tepelnoizolačnými parametrami zabezpečia výrazne efektívnejšie hodnoty súčiniteľa prestupu tepla konštrukcie šikmej strechy .

Napríklad pre dosiahnutie UN=0,20 W/(m2.K) potrebujeme celkovú hrúbku izolácie:
Štandardná izolácia s lambdou 0.042 = 220 mm (UN=0,195 W/(m2.K))
Unifit 035 = 180 mm (UN=0,195 W/(m2.K))

Z neustále prísnejších požiadaviek z hľadiska tepelnoizolačných schopností šikmej strechy vyplýva, že realizácia zateplenia uložením tepelnej izolácie len medzi krokvy už jednoznačne nepostačuje. V súčasnej dobe používaná výška krokiev (160 až 220 mm) už nepostačuje pre hrúbky tepelnej izolácie a hlavne pri zateplení len medzi krokvy nám vznikajú tepelné mosty z drevených prvkov konštrukcie krovu šikmej strechy. Pre dostatočnú hrúbku tepelnej izolácie je potrebné kombinovať vloženie izolácie medzi krokvy s pomocným roštom nad, resp. pod krokvy, kde sa vloží dodatočná hrúbka izolácie. Ta je potrebná na dosiahnutie požadovaných tepelnoizolačných vlastností šikmej strechy.


Požiarne požiadavky

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií sa hodnotí zásadne pre celý systém. Od šikmej strechy ako systémového riešenia obvodového plášťa sa zvyčajne požaduje požiarna odolnosť s označením REI, kde R znamená únosnosť a stabilitu, E je celistvosť a I je izolácia. Celkovo teda ide o hodnotu, ktorá uvádza čas (napríklad REI 30), počas ktorého konštrukcia odolá ohňu. Uvádza sa v minútach. Výrobcovia a dodávatelia celých systémov (napríklad výrobcovia sadrokartónových systémov Knauf) poskytujú vo svojich podkladoch odskúšané a plne funkčné skladby so stanovenou klasifikáciou požiarnej odolnosti – REI. V skladbe sa jasne definuje požiadavka na tepelnú izoláciu vrátane jej minimálnej hrúbky a objemovej hmotnosti.


Zvukovoizolačné požiadavky

Z akustického hľadiska je šikmá strecha obvodovým plášťom budovy a vzťahujú sa na ňu požiadavky stanovené v STN 73 0532. Ak hovoríme o zvukovoizolačných vlastnostiach, hovoríme vlastne o ochrane proti hluku. Pri šikmých strechách musíme zaistiť čo najvyššiu akustickú pohodu, a to najmä materiálmi s vhodnou zvukovou pohltivosťou. Konštrukcia ako celok potom musí spĺňať požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť. Ide o schopnosť konštrukcie brániť prenosu zvuku z exteriéru do interiéru.

Vo fáze predikcie sa musí konštrukcia navrhnúť a posúdiť tak, aby vhodne zvolený systém zodpovedal príslušnej požiadavke na vzduchovú nepriezvučnosť. Vzduchová nepriezvučnosť obvodových plášťov nemá jasne dané požiadavky. Stanovuje sa individuálne, podľa vonkajších hlukových hladín. Iná požiadavka teda bude pre objekt vo veľkomeste pri rušnej komunikácii a iná je stanovená pre podhorskú obec ďaleko od civilizácie.